1395/08/27

سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندر انزلی با شماره 01344401154 راه اندازی شد .

1395/06/09

سامانه پیامکی سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندر انزلی با شماره 10001344400944 راه اندازی شد .