گزارش تصویری روز عاشورا
1394/08/02

ایاب و ذهاب شهروندان و عزاداران پرشور حسینی ، توسط ناوگان اتوبوسرانی شهرداری بندر انزلی


 پرسنل زحمتکش سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندرانزلی ، همانند روزهای قبل ، صبح روز عاشورا و با حضور در مقرهای از پیش تعیین شده ، مستقر و مشغول ایاب و ذهاب عزاداران حسینی شدند . در این انجام وظیفه تمامی ناوگان ( اتوبوسها و مینی بوسهای ملکی ، و اتوبوسهای بخش خصوصی ) و تمامی پرسنل زحمتکش : اعم از مدیریت محترم سازمان ، کادر اداری ، پرسنل تعمیرگاهی ، وبهره برداران بخش خصوصی ، با جان ودل ، شهروندان و عزاداران محترم را در مسیرهای تعیین شده جابجا نمودند .  

 

پرسنل و ناوگان اتوبوسرانی در ایستگاه های از پیش تعیین شده ، مستقر و آماده انجام وظیفه شدند.