سیاه پوش كردن ناوگان اتوبوسرانی شهرداری به مناسبت ایام محرم
1393/08/03

 

سیاه پوش كردن ناوگان اتوبوسرانی شهرداری به مناسبت ایام محرم ...

 


 

 

سیاه پوش كردن ناوگان اتوبوسرانی شهرداری به مناسبت ایام محرم