برگزاری اولین جلسه كمیته انضباطی
1393/07/09

 

اولین جلسه کمیته انضباطی سازمان اتوبوسرانی درسال جاری در تاریخ ۹۳/۷/۷ راس ساعت مقرر با حضور کلیه اعضاء در دفتر مدیر عامل سازمان برگزار ونسبت به موارد مطرح شده بحث وبررسی واتخاذ تصمیم صورت گرفت.

 


 

اولین جلسه کمیته انضباطی سازمان اتوبوسرانی درسال جاری در تاریخ ۹۳/۷/۷ راس ساعت مقرر با حضور کلیه اعضاء در دفتر مدیر عامل سازمان برگزار ونسبت به موارد مطرح شده بحث وبررسی واتخاذ تصمیم صورت گرفت.