بازسازي جايگاه هاي سي.ان.جي
1395/02/04

 مدتي است كه جايگاه هاي سوخت سي.ان.جي.شهرداري به سازمان اتوبوسراني بندرانزلي تحويل شده است .اين جايگاه ها دچار فرسودگي بوده و نياز به تعميرات اساسي داشت كه طبق نظر شهردار محترم وبه دستور مديرعامل سازمان و با توجه به رسالت سازمان در حفظ و نگه داري بيت المال به بهترين شكل نسبت به تعمير و بازسازي جايگاه هاي سي.ان جي  واقع درطالب آباد وخيابان  آيت الله نجفي اقدام شد.