بازسازي جايگاه سي.ان جي آيت الله نجفي
1395/03/11

در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري در سال اقتصاد مقاومتي ،اقدام وعمل ،با استفاده از رهنمود هاي شهردار محترم پس از تحويل جايگاه هاي سي.ان.جي به سازمان اتوبوسراني در آذر ماه 94 ،مدير عامل سازمان اقدام به تعمير وبازسازي كليه جايگاه ها نمود و هم اكنون بازسازي جايگاه سي.ان جي خيابان آيت الله نجفي به پايان رسيده است.