افتتاح ساختمان اتوبوسرانی با حضور مسئولین شهری
1394/11/25