افتتاح اتوبوس بازسازی شده با حضور مسئولین شهری
1394/11/25